fbpx
  • Faste lave priser
  • Miljøvenlige produkter
  • Tilfredshedsgaranti
  • Uddannede renseteknikere

Persondatapolitik

ChemDry NV
CVR-nr. 15455330
Hjulmagervej 3, 4300 Holbæk
info@chemdrynv.dk
+45 59 44 20 16

1. Vi er den dataansvarlige –hvad betyder det? 
Som leverandør af tæppe- og møbelrens til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi
behandler personoplysninger i forbindelse med levering af serviceydelser og har derfor vedtaget denne
privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Hvordan kontakter du os?
ChemDry NV er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi
behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger: 
ChemDry NV
Hjulmagervej 3
4300 Holbæk
CVR: 15455330
Telefonnr.: 59442016
Kontaktperson: Lars Brandenborg-Hansen
Mail: info@chemdrynv.dk – skriv ”Privatlivspolitik” i emnefeltet
Website: www.chemdrynv.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering
af serviceydelser jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige
formål.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-
mailadresse.

5. Vi overlader dine personoplysninger til 
Medarbejdere ved ChemDry NV for hvem det er relevant at få adgang til dine personoplysninger, for at
de kan udføre deres arbejde.

6. Vi beskytter dine personoplysninger
Vi har indført passende tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
dine personoplysninger mod uautoriseret adgang.
Internt i virksomheden har vi funktionsopdelte opgaver, adgangsbegrænsede systemadgange, en
etableret politik for håndtering af persondata samt fokus på løbende at forbedre eksisterende
procedurer.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med eksterne samarbejdspartnere, så har vi
indgået databehandleraftaler. Dette betyder Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel
markedsføring af produkter fra 3. mand m.m., at disse parter også overholder lovgivningen om
personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en
databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i
indberetning til en myndighed.

Vi har eksempelvis indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:
– Udbyderen af vores økonomisystem
– En ekstern IT-administrator

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

8. Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv,

9. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem ChemDry NV og dig
eksisterer. Ophører du med at være kunde hos ChemDry NV, sletter vi dine
personoplysninger tidligst efter indeværende år + 5 år jf. Bogføringsloven.

10. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

11. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til
at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring –
med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden
uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som
du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores
behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Skal vi tales ved?